نامتناهی‌سازی سیاست در آیین‌های نمایشی

Infinite policy in Performing Rituals

علیرضا ارواحی

تعداد صفحات: 92
شابک: 987-600-7806-26-5
سال چاپ: 1395
نوبت چاپ: 1
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 9000 تومان
دریافت نمونه

|           این کتاب در دو بخش تنظیم شده‌است، در بخش اول، پنج مقاله پیوسته با محوریت آیین‌‌های نمایش آمده‌است؛ با تاکیید بر اهمیت مرگ ـ رستاخیز در آیین‌‌های نمایشی لحاظ می‌کند، این نامتنهایی در مورد مخاطب قراردادن دیگران و هم چنین در عدم توجه به مرگ دیده می‌شود، با توجه به نظر «آلن بدیو»، کلیت جزء ذات سیاست است و نامتناهی بودن از ویژگی‌‌های سیاست به شمار می‌آید؛ و در آخر جمع بندی ای نسبت به روند آیین‌‌های نمایشی ارائه می‌شود. در بخش دوم، سه مقاله به طور منفک لحاظ شده‌است و ایده‌‌هایی را برای تبیین مقولاتی هم چون بقال بازی پیشنهاد می‌کند، به طور کلی این کتاب در نظر دارد تا با بهره گیری از نظریات، نگاه دوباره‌‌ای به مباحثی هم چون آیین‌‌های نمایشی داشته باشد؛ و خوانش دیگری را نسبت به این مباحث مطرح کند.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: