رضا سرور

|     رضا سرور در سال 1355 در تهران متولد شد.
سرور لیسانس خود را در رشتۀ عمران گرفت، اما از فعالیت در عرصۀ تئاتر بازنماند و از سال 1376 به کار نمایشنامه‌نویسی، ترجمه و نقد تئاتر مشغول شد. مرگ و استعاره، از منظر درام‌نویس، شکسپیر معاصر ما، تنفس در هوای تئاتر و گفت‌وگوهایی دربارۀ شکسپیر از جمله آثار منتشرشدۀ سرور است.