هنر هویت و سیاست بازنمایی

The Art of Identity and the Politics of Representation

علیرضا صحاف‌زاده

تعداد صفحات: 309
شابک: 9-29-5139-600-978
سال چاپ: 1389
نوبت چاپ: 2
قطع: وزیری
جلد: شومیز
قیمت: 25000 تومان

|     این متن مطالعهای است بینارشتهای، به طور مشخص در قلمروی جامعهشناسیهنر، دربارهی چگونگی رابطهی پیچیده و چند وجهی میان هنر و سیاست در ایالات متحده در نیمهی دوم سدهی گذشته و عموماً شامل بررسی رویکردها و راهبردهایی میشود که هنرمندان نسبت به مهمترین چالشهای حرفهای، اجتماعی و سیاسی رخ داده در مقطع مورد نظر اتخاذ کردهاند. این مطالعه با رویکردی عموماً تاریخی میکوشد تا با زمینهیابی تحولات هنر امریکا در بستر تحولات پس از جنگ جهانی دوم ـ مهمتر از هم سه تحول کلیدی جنگ سرد، جنبشهای مدنی و جهانیشدن، روایتی جامعهشناختی از عوامل مؤثر بر شکلگیری مکتبها و سبکهای هنری این مقطع تاریخ امریکا ارائه دهد. از این رو، در وجهی تعمیمیافته، هدفنهایی این تحقیق را باید مطالعهی کارکرد و شیوهی زیستاجتماعی هنر در یکی از شاخصترین جوامع لیبرال دمکرات تلقی کرد.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: