لن جنکین

|     لن جنکین در سال 1941 نیویورک به دنیا آمد.
جنکین از سال 1980 به عنوان نمایشنامهنویس، رماننویس، کارگردان و فیلمنامهنویس در دنیای هنر مطرح است. از دیگر نمایشنامههای مشهور او میتوان به یادداشتهای امریکایی، سفر در تاریکی، قصههای برزخی و خوشیهای مردم بینوا اشاره کرد. لن جنکین تاکنون سه بار جایزۀ ادبی اوبی را در رشتۀ کارگردانی و نمایشنامهنویسی دریافت کرده است. وی همچنین برندۀ جایزۀ موسسۀ راکفلر و نامزد دریافت جایزۀ امی  بوده است.