حسین بن منصور حلاج

|     ابوالمغیث عبدالله بن احمد بن ابی طاهر مشهور به حسین بن منصور حلاج در 244 هجری متولد شد.
حسین بن منصور از بزرگان عرفا و متصوفه بوده است. عده‌ای ژاره‌ای از خوارق عادات او را حمل بر کرامت او می‌کردند و او را از اولیا می‌دانستند و دسته‌ای آن را اثر سحر و جادو می‌شمردند و سرانجام هم به استناد این گفت< او «اناالحق و لیس فی جبتی الا الله...» او را به زندان افکندند و به فرمان حامد بن عباس، وزیر مقتدر عباسی، [در 309 هجری] به دار آویختند.
 
منبع: فرهنگ ادبیات فارسی، زهرا خانلری/  با اندکی دخل و تصرف