میشل دویچ

|     میشل دویچ در سال 1948 در استراسبورگ متولد شد. دویچ شاعر و نمایشنامهنویس و کارگردان فرانسوی است و یکی از سردمداران « تئاتر زندگی روزمره» در دهۀ هفتاد است که تحت تأثیر آثار فوکو، بارت و لکان و بحث قدرت زبان، از نوشتار به عنوان وسیلهای برای نمایش زندگی هر روزۀ مردمان معمولیای که پیش از این جایی در صحنۀ تئاتر نداشتند استفاده میکند. او در زمرۀ دراماتورژهایی است که پس از ابزوردها، سعی دارند حرمت از دست رفتۀ متن و کلام را به آثار نمایشی بازگردانند، همه چیز را در کلمات و سادگی جملات، در سکوت و ناگفتههایی که در سایۀ گفتگوها پنهان شدهاند جاری میکنند و زمینه را برای فعالیت نویسندگان دهۀ هشتاد مثل کلتس و لگرس آماده میسازند.