آنی ارنو

آنی ارنو، برندۀ جایزۀ نوبل ادبیات (2022)، نویسنده و استاد دانشگاه اهل فرانسه است. نوشته‌های او اغلب در ژانر خودزندگینامه هستند و پیوند نزدیکی با جامعه، سیاست و تاریخ دارند. هویت، جنسیت، جنبش‌های اجتماعی و تأثیر جامعه بر انسان از مضامین تکرارشونده در آثار اوست. نشر بیدگل کتاب سال‌ها نوشتۀ آنی ارنو را با ترجمۀ فرزاد مرادی منتشر کرده است.