مایکل چلبی

مایکل چلبی استاد و صاحب کرسی فلسفه در دانشگاه ادینبورو است. او در زمینه‌های تئوری اخلاقی، اخلاق عملی و فلسفۀ مرگ و سوگ آثار زیادی منتشر کرده است. نوشته‌های تحلیلی و فلسفی او همچنین در تعداد پرشماری از مجلات علمی منتشر شده‌اند.

برخی از آثار او عبارتند از: سوگ: درآمدی فلسفی (دانشگاه پرینستون، 2022)، درک اخلاقیات کانت (دانشگاه کمبریج، 2016)، خودکشی: ابعاد فلسفی (برادویو، 2011) و...