آرش فرزاد

آرش فرزاد متولد سال 1363 در خوزستان است. در دانشگاه، مترجمی زبان انگلیسی و سپس مطالعات آمریکای شمالی خوانده است. او پیش‌تر در حوزۀ علوم سیاسی دو کتاب به نام‌های «چرا سیاستمداران دروغ می‌گویند» و «آیندۀ قدرت» را ترجمه کرده است. نخستین همکاری او با نشر بیدگل کتاب «عروسک، ماسک، و اشیای نمایشی» بوده و کتاب «ملخک: بازی، زندگی، آرمانشهر» دومین کار او با بیدگل است.