پیتر ال. کالرو

پیتر ال. کالرو در حال حاضر استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه وسترن اورگان است. از او چندین کتاب از جمله افسانۀ فردگرایی: نیروهای اجتماعی چگونه زندگی ما را شکل می‌دهند منتشر شده است. اغلب پژوهش‌های ال. کالرو حول محور هویت فردی در جامعۀ مدرن هستند.