تیموتی کوریگان

تیموتی کوریگان (متولد 30 مارس 1951) استاد مطالعات انگلیسی و سینما در دانشگاه پنسیلوانیا است. شناخته‌شده‌ترین کتاب او فیلم‌جستار است.تیموتی کوریگان (متولد 30 مارس 1951) استاد مطالعات انگلیسی و سینما در دانشگاه پنسیلوانیا است. شناخته‌شده‌ترین کتاب او فیلم‌جستار است.