میشل ماری

|     میشل ماری در سال 1945 در فرانسه متولد  شد.
ماری استاد مطالعات سینما و مدیر گروه مطالعات سینمایی و سمعی و بصری در دانشگاه پاریس 3: سوربن جدید است. از او تحقیقات نقادانه‌ای دربارۀ فیلم‌های از نفس افتاده و تحقیر اثر گدار منتشر شده است. او همچنین آثار دیگری دربارۀ تاریخ سینما و زیباشناسی تألیف کرده است.