دیوید سالتز

|     دیوید سالتز دانشیار مطالعات تئاتر در دانشگاه جورجیا است و مدیر گروه مطالعات تئاتر و سینما در همین دانشگاه است. او متخصص اجرا در تئاتر مدرنیستی، نظریۀ اجرا، فلسفۀ هنر و کارگردانی است. تحقیقات سالتز بر فلسفۀ اجرا و رابطۀ اجرای زنده و رسانۀ دیجیتال متمرکز بوده است.