دیوید کراسنر

|     دیوید کراسنر چهل سال است که به بازیگری، کارگردانی و تاریخ تئاتر تدریس می‌کند. او در پنج دانشگاه کرسی تدریس دارد. مدرسۀ هنر دین در دانشکدۀ دین، دانشکده امرسون، دانشگاه ییل، دانشگاه ایلینویز جنوبی و دانشگاه هنرهای دراماتیک نیویورک. او دوازده سال است که در تئاتر، سینما و آگهی‌های تلویزیونی بازی می‌کند.