کارول فیشر سورگنفرای

|     کارول فیشر سورگنفرای استاد برجستۀ تئاتر و مطالعات اجرا در دانشگاه کالیفرنیا است. او محقق، مترجم، نمایشنامه‌نویس و کارگردان است و در کارش بر تئاتر ژاپن، تئاتر بینافرهنگی و تئاتر تلفیقی تمرکز دارد.