بروس مک‌کوناچی

|     بروس مک‌کوناچی استاد هنرهای نمایشی در دانشگاه پیتسبورگ است. او کتاب‌های متعددی دربارۀ تاریخ تئاتر امریکا، تاریخ‌نگاری تئاتر و اجرا و مطالعات شناختی دارد.