مالتی هاگنر

مالتی هاگنر، متولد 1971، پژوهشگر آلمانی و استاد رشتۀ مطالعات رسانه در دانشگاه ماربرگ است. تحقیقات او بیشتر حول محور تاریخ، زیبایی‌شناسی و نظریۀ فیلم هستند. کتاب به پیش و در حال نگاه به عقب: آوانگارد اروپایی و ابداع فرهنگ فیلم، 1919 تا ۱۹۳۹ از مهم‌ترین آثار اوست. هاگنر با همکاری تامس السِیْسر در سال 2009 کتاب نظریۀ فیلم را نوشت که خیلی زود به مرجعی در این زمینه بدل شد.