بریجید چری

|      بریجید چری استاد و مدرس سینما در دانشگاه سنت ماری واقع در ایالت تگزاس است. نتیجه پژوهش‌ها و مطالعات او در زمینۀ سینمای وحشت و مخاطبان آن در سال 2009 در مجموعۀ راهنمای فیلم انتشارات راتلج منتشر شد. کتاب ژانر وحشت ترجمه‌ای از همین کتاب است.