معصومه زمانی

|     معصومه زمانی در سال 1368 در تهران متولد شد. او لیسانس ادبیات فرانسه را از دانشگاه شهید بهشتی و فوق لیسانس همین رشته را از دانشگاه تهران گرفته است. معصومه زمانی به تر جمه و تحقیق در حوزه‌های گوناگونی به ویژه تئاتر و مطالعات جنسیت پرداخته است. او کتاب پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر را با همکاری محمد سپاهی ترجمه کرده است و جزو گروه مترجمان کتاب گرهگاه جنسیت،و دیگر نظام‌های سلطه منتشر شده در نشر شیرازه است.